Reglement

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Maaslandse AtletiekClub Dilsen

 

Dit huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de recentste versie van de statuten van de vereniging, zoals die op de Ondernemingsrechtbank werden gepubliceerd. In geval van discrepantie tussen statuten en huishoudelijk reglement, zullen de statuten steeds voorrang hebben.

Ieder lid van de verenging is geacht kennis te hebben genomen van dit intern reglement en zal zich houden aan de bepalingen van dit reglement. Door de aansluiting bij de vereniging aanvaarden alle leden de reglementen en gedragscodes van de vereniging en Vlaamse Atletiekliga (VAL) waarbij de vereniging is aangesloten (met inbegrip van het tuchtreglement) en de bevoegdheid van deze sportfederatie.

Maaslandse Atletiekclub Dilsen, hierna MACD genoemd, staat open voor alle atletiekbeoefenaars die hun sport op een competitieve of recreatieve wijze wensen te beoefenen. De bestuursploeg zorgt voor al het nodige (accommodatie, trainers, materiaal, organisaties, ..) opdat de leden in de beste omstandigheden en in een goede sfeer hun favoriete sport kunnen beoefenen.

MACD zet zich in voor alle atleten, zowel individueel als in groep, alsook voor de bij de club aangesloten trainers.

Het bestuur van MACD wil zijn verantwoordelijkheid voor een goede gang van zaken nemen, maar wenst dan ook alleen mensen met dezelfde zin voor verantwoordelijkheid in de clubgemeenschap op te nemen. Deze mensen worden ten alle tijden door het bestuur gesteund, geholpen en gestimuleerd, in de mate dat het aan allen ten goede komt.

De aanvaarding van het lidmaatschap van MACD houdt de totale aanvaarding in van deze afspraken.

 • MACD is aangesloten bij de VAL (Vlaamse Atletiek Liga). Dit brengt verplichtingen en rechten met zich mee.
 • Alle VAL-reglementen en de voorwaarden in de statuten van de VZW zijn van toepassing.
 • Een atletiekseizoen loopt steeds van 1 november tot 31 oktober.
 • Aansluiten kan vanaf de leeftijd van 5 jaar.
 • De lidgelden worden gecommuniceerd bij aansluiting of hernieuwing van het lidmaatschap en kunnen steeds bij aanvang van een nieuw seizoen gewijzigd worden.
 • Nieuwe leden dienen zich eerst bij de trainer aan te melden, vooraleer zij van een proefperiode van 4 op elkaar volgende trainingen kunnen genieten. Na proefperiode ontvangt men een inschrijflink en kan men zich al dan niet aansluiten.
 • Verlenging van het lidmaatschap gebeurt enkel via de aangeboden herinschrijvingslink en ten allen tijde voor de start van het nieuwe atletiekseizoen (voor 1 november).

Bij laattijdige betaling van hernieuwing van lidmaatschap zal het lid de trainingen tijdelijk niet meer kunnen bijwonen.

 

 • Trainingen:

-      alle atleten engageren zich om actief deel te nemen aan de trainingen op de afgesproken tijdstippen. Je komt trainen, dus je bent gemotiveerd, laat het ook blijken!

-      afwezigheden op clubtraining worden aan de trainer vooraf meegedeeld, via bericht of WA rechtstreeks bij de trainer (niet in de groeps-app).

-      atleten zijn op tijd op de training (10 minuten vóór aanvang) en voorzien van het nodige materieel en sportuitrusting, aangepast aan de weersomstandigheden.

-      je hebt respect voor je trainer, je medeatleten, het bestuur, de trainingsaccommodatie en de spullen van anderen. Het bestuur kan een lid hier altijd op aanspreken en indien nodig een sanctie opleggen.

-      bij moedwillig verstoren van de trainingssessie kan een sanctie worden opgelegd, wat zelfs tot definitieve uitsluiting kan leiden.

-      trainingen worden gegeven op de piste op de Langstraat 24, 3650 te Dilsen-Stokkem. Trainingsmodaliteiten worden ieder jaar meegedeeld.

-      extra trainingen vinden regelmatig plaats en dit op initiatief van de trainer en enkel voor atleten die hiervoor door een trainer worden uitgenodigd.

-      Trainen bij een trainer, niet aangesloten bij de club, wordt niet als vanzelfsprekend gezien. Indien je beroep wenst te doen op een trainer, niet aangesloten bij de club, dan dien je dit vooraf te bespreken met de jeugdcoördinator, die dit zal voorleggen aan het bestuur. Het bestuur zal dit afhankelijk van de noden al dan niet goedkeuren.

 

 • Wedstrijden:
  • wij streven ernaar dat onze atleten atletiek in competitieverband beoefenen. Dit kan prestatiegericht of recreatiesportgericht zijn. Op beide niveaus wordt deelgenomen aan competitie.
  • Aanbevolen wedstrijden worden steeds tijdig gecommuniceerd in de trainingsgroepen en in het clublokaal. Wens je deel te nemen aan andere wedstrijden, bespreek dit dan vooraf eerst met je trainer.
  • op wedstrijden verwachten we van al onze leden dat ze laten zien dat ze trots zijn op onze club, op onze trainers en op onze clubgenoten. Dat houdt ook in dat je als atleet: op tijd komt, samen met je clubgenoten opwarmt, samenkomt in of aan onze clubtent en je clubgenoten ten allen tijden aanmoedigt, feliciteert en respecteert. Respectloos gedrag t.a.v. onze club tolereren wij niet! Het bestuur kan een lid hier altijd op aanspreken en indien nodig een sanctie opleggen.
  • op wedstrijden verwachten wij van onze atleten ook respect voor atleten, en trainers van andere clubs, voor de (beslissingen van) juryleden en voor de aanwezige accommodatie. Respectloos gedrag t.a.v. andere clubs of atleten tolereren wij niet. Het bestuur kan een lid hier altijd op aanspreken en indien nodig een sanctie opleggen.
  • we rekenen op deelname aan zowel zomer -als winterwedstrijden (naargelang discipline, eigen sportieve mogelijkheden en bij selectie). Wij verwachten dat onze leden op jaarbasis streven naar deelname aan 5 wedstrijden. Vanaf cadet verwachten we dat dat er deelgenomen wordt aan 5 winter- en 5 zomerwedstrijden.
  • nieuwe leden worden aangemoedigd om na een inloopperiode actief deel te nemen aan het club- en wedstrijdgebeuren
  • aan elke wedstrijd wordt deelgenomen in clubuitrusting: de officiële wedstrijdshirt is verplicht. Andere clubkledij is vrij aan te schaffen.
  • bij podiumceremonies of prijsuitreikingen: enkel in officiële clubuitrusting

 

 

 • Gedragcode:

 

 • We zijn te allen tijde clubminded!
 • We schaden NOOIT de belangen van onze club, onze leden of de atletiek, hetzij door handelen, nalaten of verzet! Het bestuur kan een lid hier altijd op aanspreken en indien nodig een sanctie opleggen, wat zelfs tot definitieve uitsluiting kan leiden.
 • We hanteren een gedragscode voor atleten, trainers, ouders en bestuursleden. Wij verwijzen hiervoor naar onze gedragscode, te raadplegen op de website en door alle atleten gelezen en goedgekeurd bij aansluiting. Wij engageren ons om de richtlijnen van de VAL ivm de “Gedragscode” zo minutieus mogelijk te volgen. Indien je mogelijke inbreuken zou vermoeden, aarzel dan niet om onze vertrouwenspersoon te contacteren.

11) Ongevallen: Ieder ongeval, tijdens de training, op weg naar en van de training/wedstrijd, tijdens wedstrijden - dient binnen de 7 dagen aan het bestuur kenbaar gemaakt te worden op straffe van niet aanvaarding van het dossier door de verzekering.

12)  Een atleet kan zich enkel uitschrijven overeenkomstig de geldende VAL reglementen

13) Bij langdurige afwezigheid (minstens 2 jaar) kan de club de atleet schrappen bij de VAL, zonder verwittiging.

 

14)  SLOTBEPALINGEN

 • Noodbevoegdheden: In gevallen waarin dit reglement niet of onvoldoende voorziet of in geval van tegenstrijdigheden, beslist de raad van bestuur. De raad van bestuur dient in dit geval aan de eerstvolgende algemene vergadering de nodige wijzigingen of aanvullingen voor te stellen en te laten goedkeuren.
 • Buitenwerkstelling: Indien bijzondere omstandigheden dit noodzakelijk maken kan de raad van bestuur één of meer bepalingen tijdelijk buiten werking stellen en vervangen door andere regelingen, onder de volgende voorwaarden:
 1. a) de vervangende regeling kan slechts duren tot de eerstvolgende algemene vergadering;
 2. b) de vervangende regeling mag niet in strijd zijn met de statuten. Indien de algemene vergadering geen beslissing neemt of de vervangende regeling niet goedkeurt, worden de vroegere bepalingen onmiddellijk terug van kracht.